ورود

ثبت نام

* 13

اسامی کاندیداهای شورای اسلامی شهر اصفهان

اسامی کاندیداهای شورای اسلامی شهر اصفهان

􀸮 عا 􀧎 ه 􀫡􀳶􀦯

فرم شماره 28

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر اصفهان

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات ریاست جمهوري و ماده 56 آیین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم

حوزه انتخابیه اصفهان می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ

92/3/24 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر اصفهان به شرح زیر می باشد :

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر مشهور به شماره

نامزد

١ محسن آب شاهی علی 1214

٢ اصغر آذربایجانی حسن مهندس آذربایجانی 1216

٣ محمد آذربایجانی مصطفی دکتر آذربایجانی 1217

۴ مهدي آذربایجانی حسن آذري , مهندس آذربایجانی 1218

۵ شهرام آذرپی شهریار 1219

۶ امیرحسین آرامی پارچه باف مهدي 1241

٧ حسن آقائی علی اکبر 1242

٨ جعفر آقائی غلامحسین 1424

٩ مهدي آقاجانی فشارکی رضا 1426

١٠ عباس آقائی گودي حسن 1248

١١ مجید آقاجانی ابوالقاسم 1249

١٢ مرتضی آکوچکیان اصفهانی مصطفی 1457

١٣ کامران آیتی غلامرضا 1251

١۴ محسن آیتی مرتضی 1252

١۵ پژمان ابدالی بیژن 1254

١۶ مهدي ابراهیمی بوزانی غلامعلی ابراهیمی 1257

١٧ رضا ابراهیمی محمدي محمد 1261

١٨ بهنام ابرقوئی نژاد جعفر 1262

١٩ اکرم ابوالحسنی خوراسگانی نوروز 1264

٢٠ محسن ابوطالبیان اکبر 1265

٢١ محمدرضا احمدزاده احمد 1268

٢٢ رضا احمدي حسین 1269

٢٣ محمدرضا احمدیان علی اکبر مهندس احمدیان 1271

٢۴ مهدي احمدیان احمد 1272

٢۵ عبداله احمدي رنانی علی 1275

٢۶ علیرضا احمدي زمانی غلامرضا 1276

٢٧ نصراله احمدي کلهرودي محمود احمدي 1278

٢٨ محمدهادي اخوان حریري مجتبی 1279

٢٩ زهرا اخوان نسب حسین اخوان ، خانم اخوان 1281

٣٠ جواد ادیب حاجی باقري عبدالرسول ادیب 1282

٣١ مختار استکی کاظم علی 1285

٣٢ مرتضی استکی علی 1286

٣٣ محمدرضا اسکندري پوده محمدرضا 1291

٣۴ ساناز اسلام نژاد نمینی هوشمند 1292

٣۵ علی اسمعیل زاده سهراب 1296

٣۶ علیرضا اشرفی خیرآبادي هیبت الله 1297

٣٧ محمدحسین اعرابی جشوقانی حسنعلی 1298

٣٨ ابراهیم افتخاري خلیل 1415

٣٩ محمدعلی افتخاري رنانی احمد 1416

۴٠ محمد افتخاري مهابادي احمد 1417

۴١ جواد افشاري ناصر 1419

۴٢ شهاب افکار یداله 1421

۴٣ علیرضا اقتصاد ابوالقاسم 1427

۴۴ راحله اکبري جونی اصغر 1429

۴۵ جواد اکبري نیسیانی اکبر 1454

۴۶ شهرام اکبري محمد 1456

۴٧ اعظم الماسی زفره محمود 1458

۴٨ مرتضی الماسی زفره محمود 1459

۴٩ اصغر اله دادیان غلامحسین 1461

۵٠ عباس اله یاري عبد الله 1462

۵١ راضیه امامی جمعه مصطفی 1465

۵٢ علیرضا امامی میبدي رسول 1467

۵٣ علی امري افلاطون 1469

۵۴ احمد امین پور یداله دکتر امین پور 1471

۵۵ سعید امین رعایائی علی 1472

۵۶ احسان امین فر محسن 1474

۵٧ رضا امینی افراسیاب 1476

۵٨ محمدرضا امینی عباس 1478

۵٩ منوچهر امینی تهرانی مصطفی قلی 1479

۶٠ جلال امینی فرد محمد مهندس امینی 1481

۶١ مجید انصاري حیدر 1494

۶٢ علیرضا انصاري چهارسوقی حسین تقی 1495

۶٣ محمدعلی ایمانی سیچانی اصغر 1496

۶۴ محمدعلی بابائی احمد 1497

۶۵ مهدي بابائی پور غلامحسین 1498

۶۶ مهدي باقربیگی حسین مجید 1512

۶٧ افروز باقري مظفر 1514

۶٨ مجید باقري احمد 1517

۶٩ حسین بانک ابولقاسم 1525

٧٠ محمدرضا بدیعی گورتی رضا 1527

٧١ محمدرضا برزواصفهانی مهدي 1541

٧٢ اصغر برشان محمدعلی 1542

٧٣ مجتبی بزرگی مصطفی 1546

٧۴ احمد بناکار غلامرضا 1547

٧۵ مصطفی بهبهانی مرتضی مهندس بهبهانی 1561

٧۶ محمدرضا بهرام زاده اصفهانی حسن 1562

٧٧ کامران بهرامی صادق آبادي جهانگیر 1568

٧٨ علی بهشتیان فر حسین 1571

٧٩ محبوبه بهمنی حسن 1572

٨٠ حسام الدین بهمنی حیدرآبادي قاسم علی 1574

٨١ بابک بیاتی چالشتري حسین 1575

٨٢ علیرضا پرهام اکبر مهندس پرهام 1581

٨٣ ابراهیم پژوه نیا سیف الله 1582

٨۴ بهنام پوربختیار بهرام 1584

٨۵ فرزاد پهلوان زاده پرویز 1587

٨۶ ناهید تاج الدین محمد 1589

٨٧ محمدعلی تاجمیرریاحی قاسم 1591

٨٨ امیر تاجیک نژاد علی 1592

٨٩ بهروز تاکی عبدالرحیم 1594

٩٠ اصغر ترابی اسفینائی رحمت اله 1595

٩١ مجید ترابی زیارتگاهی محمدحسن ترابی 1596

٩٢ وحید توسلی عباس مهندس توسلی 1614

٩٣ ابوالفضل توکلی رضا مهندس توکلی 1615

٩۴ غلامرضا توکلی براتعلی 1619

٩۵ مهدي تیکنی علی 1625

٩۶ علی ثابت پور احمد 1627

٩٧ محسن جان نثاري قاسمعلی 1629

٩٨ عبدالرسول جان نثاري لادانی علی 1641

٩٩ شهریار جبل عاملی علی استاد شهریار،مهندس شهریار 1642

١٠٠ رسول جزینی درچه رمضان 1646

١٠١ میثم جعفري اسمعیل 1652

١٠٢ مسعود جعفري نژاد حسین 1656

١٠٣ بهروز جلالی محمد 1659

١٠۴ علی کرم جلیل پیران علی میرزا 1672

١٠۵ جوادعلی جمالی نجف 1674

١٠۶ مرضیه جوادي قدرت اله 1675

١٠٧ نصیرالدین جوادي جورتانی اسداله 1676

١٠٨ امیر جوانمردیان حسنعلی 1679

١٠٩ احسان جوهري جعفر 1682

١١٠ اکرم جوهریان مرتضی 1684

١١١ رسول جهانگیري فتح اله 1685

١١٢ حمیدرضا جیهانی شهید علیرضا 1687

١١٣ غلامعلی چناري ابوطالب 1694

١١۴ محمدرضا چنگانی ولی اله 1695

١١۵ علی اکبر حاتمی حسین اکبر 1697

١١۶ عباس حاج رسولیها آقا حسن مهندس حاج رسولیها 1698

١١٧ سمانه حاجی احمدي مهدي 1712

١١٨ حسین حاجیان فر محمد رضا 1715

١١٩ عزت الله حاجی علی اکبري زفره هاشم علی 1718

١٢٠ محمدعلی حاجی مرادي ورنوسفادرانی حسین 1719

١٢١ رحیم حجتی زاده چراغعلی 1724

١٢٢ رسول حسین جعفري بمانعلی رسول جعفري 1727

١٢٣ سیدمسعود حسینی سید حبیب اله مهندس حسینی 1729

١٢۴ سیدمهران حسینی احمد 1741

١٢۵ سیدعلیرضا حسینی پزوه رسول 1742

١٢۶ سیدعلی کرم حسینی چاهگاهی سیدعلی رحم 1748

١٢٧ سیدمرتضی حسینی زیاري سیدحسین 1749

١٢٨ ناصر حسینی منجزي میرزاآقا 1752

١٢٩ علیرضا حق شناس عباس استاد 1757

١٣٠ احمدرضا حمصیان اتفاق محمود دکتر حمصیان 1758

١٣١ ناصر حمیدي تهرانی صادق دکتر تهرانی 1759

١٣٢ بابک حیدري محمدولی مهندس حیدري 1761

١٣٣ محمدرضا حیدري خوراسگانی حسین دکتر حیدري خوراسگانی 1767

١٣۴ منصور حیدري قهساره محمدعلی 1769

١٣۵ سیداصغر خادمی شمس الدین مهندس خادمی 1782

١٣۶ محمودرضا خاکی کاظم 1786

١٣٧ خلیل خان باباپور غلام 1787

١٣٨ زهره خبوشانی عباسعلی 1791

١٣٩ سیدمسعود خدائی سید مجتبی 1792

١۴٠ اعظم خدابخش محمد 1794

١۴١ رشید خدابخش احمد 1795

١۴٢ عبداله خراسانی فردوانی محمد 1796

١۴٣ روح اله خزائی علی داد 1797

١۴۴ مجید خسروي فضل اله 1798

١۴۵ مصطفی خضري ناصر 1712

١۴۶ غزاله خلود بهمن 1814

١۴٧ سیدمحمد خلیفه سلطانی سیدرضا 1815

١۴٨ سیدمسعود خلیفه سلطانی سیدمحمد امیر 1816

١۴٩ مهدي خلیلی غلامحسین 1819

١۵٠ محمود خلیلی فرد بروجنی جواد 1821

١۵١ رضا خلیلی رحمن 1824

١۵٢ رامین خمسهء منصور 1825

١۵٣ مصطفی خنجري دهنوي غلامرضا 1826

١۵۴ محمدرضا خواجه زفره ئی احمد خواجه 1828

١۵۵ مرتضی خوشنویس زاده اصفهانی علی 1842

١۵۶ احسان خیام باشی علی اصغر 1845

١۵٧ مجید دادخواه تهرانی اکبر 1848

١۵٨ مژگان دادخواه تهرانی ناصر 1849

١۵٩ الهام داستانپورحسین آبادي حسینعلی 1851

١۶٠ حسن دانش پژوه رمضان دانش 1852

١۶١ محسن دانشور بهمن 1854

١۶٢ سیدکریم داودي سید اسماعیل 1856

١۶٣ علی اصغر درستکار سیانی حسین 1857

١۶۴ شورانگیز دلفانی عباس 1861

١۶۵ بهمن دهقان پور فلامرز 1864

١۶۶ علی دهنوئی رضا دهنوي 1865

١۶٧ سیدمحمدرضا ذوفن مهدي 1871

١۶٨ سعید رئوفی عبدالمجید 1872

١۶٩ حسین رئیسی بهمن 1874

١٧٠ داراب رئیسی بیدکانی سهراب آداراب 1875

١٧١ اسمعیل رادان عبدالوهاب 1876

١٧٢ مجید راه نورد مرتضی 1879

١٧٣ مهدي رجبی شمسعلی 1892

١٧۴ امید رجبی منش محسن 1894

١٧۵ محمود رحیم حلاج سیچانی علی 1896

١٧۶ حیدرعلی رحیمی غلامرضا 1897

١٧٧ سعید رحیمیان علی 1912

١٧٨ فرهاد رحیمی کمال آبادي محمد 1914

١٧٩ مهرانگیز رضائی علی رضا 1921

١٨٠ رسول رضوانی حبیب آبادي احمد 1927

١٨١ سیدناصر رضوي سیدمرتضی 1929

١٨٢ محمدتقی رفیعی اکبر محمد رفیعی، رفیعی 1941

١٨٣ مجید رفیعیان اصفهانی مرتضی 1945

١٨۴ حمیدرضا رفیعی طاقانکی علیرضا 1946

١٨۵ محمدرضا رنجبر خدایار 1949

١٨۶ حسن روانفر بمانعلی مهندس روانفر 1951

١٨٧ سیدرضا روحانی طباطبائی سیدحسین روحانی، طباطبایی 1954

١٨٨ حبیب روح بخش خالق دوست حمید 1956

١٨٩ میثم ریاحی حسن شیخ میثم ریاحی 1957

١٩٠ مجتبی ریزانه مصطفی 1958

١٩١ عدنان زادهوش عبدالرزاق دکتر زادهوش 1962

١٩٢ محمدعلی زارع عباس مهندس زارع 1964

١٩٣ زهره زارع چاوشی ککنانی رحیم 1965

١٩۴ سیداحمد زارعی سیدمرتضی 1967

١٩۵ اکبر زرگرزاده نصراله 1972

١٩۶ سعید زرمهر مهدي 1974

١٩٧ سعید زکیان حسن 1976

١٩٨ علی زه تاب خوزانی محمد ابراهیم 1979

١٩٩ غلامرضا زین علی دهاقانی محمدعلی 1981

٢٠٠ ابوالفضل سپهرفر محمدعلی 1984

٢٠١ حمید ستاري رحمت اله 1985

٢٠٢ سیدمحسن ستاینده سید جمال 1986

٢٠٣ رضا سعادت نیا محمدعلی 2124

٢٠۴ فرهاد سعیدي امیدعلی 2125

٢٠۵ خیراله سلطانی رنانی حسین 2126

٢٠۶ مسیب سلطانی رنانی ظهراب 2127

٢٠٧ مهدي سلمانی حجت سلیمانی 2128

٢٠٨ احمد سلیمانی پور هرمز سلیمانی 2129

٢٠٩ اعظم سلیمی بنی محمد علی 2145

٢١٠ مصطفی سلیمی ترکانی سیف علی 2146

٢١١ اکبر سنائی فر حسین 2148

٢١٢ محمدعلی سوادکوهی موگوئی ولی سوادکوهی 2151

٢١٣ فاطمه سهرابی علی اکبر 2152

٢١۴ عبدالحسین سهرابی رنانی رمضان 2154

٢١۵ محمدمهدي سهیلی پور سعید 2156

٢١۶ حسین سیستانی عبداله 2158

٢١٧ سیدمهدي سیفی اصفهانی سید فضل اله 2161

٢١٨ محمدعلی شاه آبادي ابوتراب علی شاه آبادي 2167

٢١٩ یاسر شاه پیرزیارتگاهی نصراله شاه پیري 2168

٢٢٠ نرگس شاه سیاه محمد رضا 2169

٢٢١ جواد شجاعی محمود 2172

٢٢٢ احمد شریعتی کمال آباي محمد دکتر شریعتی 2174

٢٢٣ مسعود شریعتی ورنوسفادرانی محمد دکتر شریعتی 2175

٢٢۴ محمد سعید شریفان محمدرضا 2176

٢٢۵ رسول شریف فر محمد شریف 2178

٢٢۶ محمود شریفیان جزي حسنعلی شریفیان 2179

٢٢٧ احمدرضا شریفی رنانی علی 2182

٢٢٨ مرتضی شفائی حسن 2184

٢٢٩ امیرعباس شفیعی اردستانی مرتضی 2189

٢٣٠ حمیدرضا شفیعی اردستانی حسین 2191

٢٣١ جلال شفیعیون حسین 2194

٢٣٢ ریحانه شکل آبادي حبیب آبادي بهرام 2195

٢٣٣ احمد شکوهی زاده عباسعلی 2196

٢٣۴ عزیزاله شمس سولاري عبدالله 2197

٢٣۵ بیژن شمس فلاورجانی غلامعلی دکتر شمس 2198

٢٣۶ محمدعلی شمس کوپائی حسین 2412

٢٣٧ امید شهبازي احمد 2414

٢٣٨ محمدعلی شهریاري فارفانی حسن 2415

٢٣٩ علی شهسواري حسین 2416

٢۴٠ سیدحسینعلی شهیدي مارنانی سیدرضا سید مجتبی 2417

٢۴١ احسان شهیر محمد حسن مهندس شهیر 2418

٢۴٢ احسان شیخی غلامرضا 2419

٢۴٣ غلامرضا شیران مرتضی دکتر شیران 2425

٢۴۴ فاطمه شیرانی بیدآبادي حبیب اله 2426

٢۴۵ امیرعباس شیرانی نژاد بیژن شیرانی 2427

٢۴۶ محمود شیرعلی کلیشادي محمد علی کلیشادي 2428

٢۴٧ احمد صادقی حسن 2451

٢۴٨ محسن صادقی امینی محمد صادقی، امینی 2456

٢۴٩ غلامحسین صادقیان رنانی حسین دکتر صادقیان 2457

٢۵٠ مهدي صادقی پور عباس 2459

٢۵١ محمدحسین صالحی محمدهادي دکتر صالحی 2468

٢۵٢ هومن صالحی ابري اکبر 2469

٢۵٣ مهدي صالحی مورکانی حجت الله 2472

٢۵۴ محمدحسن صانعی محمد حسین 2478

٢۵۵ مجید صباغی خاتون آبادي صفرعلی 2481

٢۵۶ اصغر صرامی عبدالله 2484

٢۵٧ احمد صرامی فروشانی محمدتقی 2485

٢۵٨ امیررضا صفائی حسن علی 2486

٢۵٩ هاجر صفائی فر حسین 2487

٢۶٠ عباسعلی صفایی ارشد علی مهندس 2492

٢۶١ حسین صفري علی اکبر 2495

٢۶٢ سیدمرتضی صفوي سید حسین دکتر صفوي 2496

٢۶٣ حسن صلواتی حیدر 2514

٢۶۴ نوراله صلواتی حیدر صلواتی 2515

٢۶۵ سجاد ضیاء بروجنی حشمت الله 2517

٢۶۶ محمد ضیائی شکراله آقا معلم 2519

٢۶٧ سیدمحمدجواد طاوسی سید شاپور 2521

٢۶٨ سیدمرتضی طباطبائی سید محمد 2524

٢۶٩ سیدمحمد طباطبائی پزوه سید علی سید 2526

٢٧٠ فاطمه سادات طباطبائی حسن آبادي سیدکمال 2529

٢٧١ محسن طبیعی نافچی قدرت الله 2541

٢٧٢ مهدي طرقی دستجردي ابراهیم 2545

٢٧٣ شیرین طغیانی خوراسگانی فرهاد 2546

٢٧۴ محمدعباس ظریفی اصفهانی علی ظریفی 2549

٢٧۵ محمدرضا عالم محمود 2562

٢٧۶ فرزانه عالی نژادیان اسمعیل 2564

٢٧٧ سیداحمدعلی عاملی سید ضیاء الدین دکتر عاملی 2565

٢٧٨ مسعود عباسی طادي حسینعلی 2567

٢٧٩ احسان عبداللهی نیسیانی علیرضا 2572

٢٨٠ مهرداد عبدالهی علی اصغر 2574

٢٨١ حسین عرب بافرانی نورمحمد 2576

٢٨٢ محمدعلی عرب زاده زیاري رحمت اله 2585

٢٨٣ حامد عربیان حسین آبادي مصطفی 2598

٢٨۴ مهدي عسگري ماشاالله 2615

٢٨۵ نسرین عسگري اسداله 2616

٢٨۶ مهدي عطائی رجبعلی 2617

٢٨٧ سیدتقی علوي طباطبائی حسن 2621

٢٨٨ فرزاد علی میرزائی سیچانی حسین 2628

٢٨٩ سیده منصوره عمادي سیدکرامت اله 2629

٢٩٠ مهدي غلامی مجید 2642

٢٩١ حجت اله غلامی حسن آبادي حسن 2646

٢٩٢ سیدجلال فاطمی سیدرضا 2657

٢٩٣ سیدمحمود فاطمی نصرآبادي سید حسین 2658

٢٩۴ علی فتاحی عبدالعلی 2672

٢٩۵ حمید رضا فتحی سقزچی حسین 2676

٢٩۶ جهانگیر فدائی علی اکبر 2678

٢٩٧ عبدالامیر فروتن محمدحسین 2684

٢٩٨ محسن فرودستان دستجردي رضا 2685

٢٩٩ محسن فروغی اسداله 2686

٣٠٠ احمد فعال اصفهانی عبدالرسول 2692

٣٠١ سعید فقیه ایمانی علی 2694

٣٠٢ سیدمحمد فقیهی محمدآبادي سید جواد 2695

٣٠٣ محمدرضا فلاح علی فلاح 2696

٣٠۴ وحید فولادگر محمد 2697

٣٠۵ سیدروح اله فیاض دستجردي سیدتقی 2714

٣٠۶ سیدمجید فیاض دستگردي سید مصطفی 2715

٣٠٧ نادر فیروزه سیروس 2716

٣٠٨ سیدهوشنگ قادریان سید حسین 2719

٣٠٩ رحمت اله قاسمی غلامعلی 2721

٣١٠ شهاب الدین قاسمی محمدعلی 2724

٣١١ منوچهر قاسمی بخشعلی مهندس 2726

٣١٢ علی قاسمی گورتی محمدعلی 2729

٣١٣ زهرا قاسمی همامی جلال 2741

٣١۴ گیلدا قانونی هوشنگ 2742

٣١۵ امیر قجاوند حمزه 2745

٣١۶ حسن قجاوند روز علی 2746

٣١٧ ابوالفضل قربانی مرتضی مهندس قربانی 2748

٣١٨ احسان قربانی عبدالرضا 2749

٣١٩ سیدعلی قریشی خوراسگانی سید حسین 2754

٣٢٠ عبدالرسول قضاوي یداله 2757

٣٢١ مصطفی قضاوي اصفهانی رضا 2758

٣٢٢ سیدعلی قنادیان سیدعظیم 2761

٣٢٣ حمیدرضا قناعت منش خداداد 2762

٣٢۴ سجاد قنبري احمد 2764

٣٢۵ سیدروح اله قوام نیا سید ابوالحسن 2768

٣٢۶ عباسعلی قیصري محمد رضا 2769

٣٢٧ سیدامید کاج آبادي سید مسعود 2781

٣٢٨ بهروز کاردان عبدالحسین 2782

٣٢٩ گلوریا کارگران عباس 2784

٣٣٠ منصور کاشانی غلام علی 2785

٣٣١ مهرداد کاشانی غلامعلی مهندس کاشانی 2786

٣٣٢ اسمعیل کاظمی علی اکبر 2787

٣٣٣ مهرداد کاظمی اکبر 2789

٣٣۴ علی کاظمی زهرانی عباسعلی 2791

٣٣۵ محمود کاظمی نائینی کریم مهندس کاظمی 2792

٣٣۶ حمیدرضا کاظمینی خلیل 2794

٣٣٧ رضا کامران دستجردي محمد علی دکتر کامران 2795

٣٣٨ علی کثیري دولت آبادي محمد 2797

٣٣٩ شهین کرم سیچانی عباس سیچانی 2814

٣۴٠ سجاد کرمی زاده زواره حسین 2815

٣۴١ سعید کریمی حسن دکتر کریمی 2817

٣۴٢ علیرضا کریمی علی 2818

٣۴٣ اسداله کریمی خوزانی سیف الله 2825

٣۴۴ محمد کشتکار یداله دکترکشتکار 2827

٣۴۵ اعظم کلانتري دهقی قنبرعلی 2829

٣۴۶ امیرحسین کمیلی حسن 2841

٣۴٧ علیرضا گل بازخانیان اکبر گل باز 2849

٣۴٨ محمد گلناري عباسی محمود 2856

٣۴٩ علی گیاه چین خوراسگانی اسداله 2859

٣۵٠ رشید لاهیجانیان مصطفی 2861

٣۵١ اصغر لطفی عشقعلی 2862

٣۵٢ یداله مؤمن زاده سیف اله 2865

٣۵٣ سمانه السادات مؤیدیان سیدسعید 2867

٣۵۴ سیروس مجلسی محمود 2871

٣۵۵ مهدي محب فریدون مهندس محب 2875

٣۵۶ محمود محمدي ولی اله دکتر محمدي 2897

٣۵٧ مصطفی محمدي ابراهیم 2898

٣۵٨ مهدي محمدي حسن 2912

٣۵٩ محمد محمدي پلارتی امراله 2916

٣۶٠ امیر محمودزاده احمد 2919

٣۶١ رحمت الله محمودیان مراد 2921

٣۶٢ ابراهیم مختاري کرچگانی ایرج 2926

٣۶٣ سعید مددکن حسن علی 2927

٣۶۴ سیدرضا مرتضوي درچه سید علی محمد 2941

٣۶۵ منصوره سادات مرتضوي نصیري سیدعلی 2942

٣۶۶ زهرا مسائلی علی اکبر 2945

٣۶٧ محسن مسجدي مهدي 2946

٣۶٨ ابراهیم مسکین میرزاعلی محمد 2947

٣۶٩ فائزه مشیري مرتضی 2948

٣٧٠ هاجر مصطفائی علی اصغر 2949

٣٧١ سیدمجید مصلحی سید احمد 2951

٣٧٢ حسین مطیع اصغر 2954

٣٧٣ رسول مظاهري کوهانستانی محمود 2959

٣٧۴ فتح الله معین نجف آبادي حیدر معین 2961

٣٧۵ مهدي معینی محمد 2962

٣٧۶ منصور مقیمی ورزنه میرزاحسن 2968

٣٧٧ اسمعیل مکارمی یحیی 2969

٣٧٨ محمدرضا ملاحسینی دلیگانی مسلم 2971

٣٧٩ مریم ملک پور حسینعلی 2972

٣٨٠ داود ملک پور جرقویه محمد رضا ملک پور 2974

٣٨١ علیرضا ملک پور کوپائی منوچهر 2975

٣٨٢ حبیب ملک محمدي اکبر 2976

٣٨٣ سعید ملکوتی خواه حسین 2978

٣٨۴ شهریار ممزائی مهر علی 2981

٣٨۵ سکینه منوچهري راد جواد بتول 4121

٣٨۶ سیداحمد موسوي مورنانی سیدرضا 4128

٣٨٧ پروین مهدوي ابراهیم 4148

٣٨٨ قاسم مهدي ششجوانی اسماعیل 4149

٣٨٩ احمد مهوري مصطفی 4154

٣٩٠ سیدعلیرضا میرحاج محمدآبادي سید رضا 4157

٣٩١ سیدمحمدحسین میرشاهزاده سیدمجید 4161

٣٩٢ سیدمحمدرضا میرعلائی سید ابراهیم 4162

٣٩٣ آفرین ناجی محمدرضا 4165

٣٩۴ علی نادي پور دهنوي حسین 4167

٣٩۵ کیانوش ناصري موسی 4168

٣٩۶ مصطفی ناصري سفتجانی آقامیرزا 4169

٣٩٧ بهنام ناظم محمدرضا 4172

٣٩٨ حسین نجار حبیب اله 4176

٣٩٩ مصطفی نجاران عباس 4178

۴٠٠ حسین نجارخدابخش عباس خدابخش 4179

۴٠١ اصغر نجارزاده گان عزیزاله اصغري زادگان 4181

۴٠٢ یوسف نجفی رضا 4184

۴٠٣ رضا نصراصفهانی فتح اله 4185

۴٠۴ علیرضا نصر اصفهانی عباس 4186

۴٠۵ کریم نصراصفهانی عباس سردار 4187

۴٠۶ محمود نصراصفهانی رحیم 4191

۴٠٧ مهدي نصراصفهانی غلام حسین دکتر نصر 4192

۴٠٨ جواد نصراللهی سبدانی حسن 4194

۴٠٩ سمیرا نعمت الهی حمزه 4197

۴١٠ رضاعلی نوروزي محمدعلی دکتر نوروزي 4216

۴١١ محسن نوروزي شهریار 4218

۴١٢ منصور نیرومند جزي امراله 4219

۴١٣ مهدي نیک نهاد محمود 4246

۴١۴ ندا واشیانی پور غلام علی 4247

۴١۵ رضا وثوقی نژاد مهدي 4248

۴١۶ مصطفی وفائی مرتضی 4251

۴١٧ محمدرضا وهابی عبدالمحمد دکتر وهابی 4254

۴١٨ مرتضی هاشمی علی 4257

۴١٩ منصور هاشمی حسین 4258

۴٢٠ هوشمند یادگاري منوچهر 4269

۴٢١ محمدحسن یاري کریم یاري 4274

۴٢٢ علی اصغر یاري پور حسین 4276

۴٢٣ حمید یاوري اصغر 4278

424 بهرام یداللهی باستانی سهراب 4279

۴٢۵ همایون یزدان پناه عباس 4281

۴٢۶ لیلی یزدانی کاظم 4282

۴٢٧ یداله یزدانی دینانی محمدتقی 4284

۴٢٨ محمد یعقوبی نصرآبادي علی یعقوبی روانشناس 4285

۴٢٩ فرهاد یوسفی صالح بابري مسعود 4286

توجه :

1) نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر 21 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذ

رأي فقط اسامی تعداد حداکثر 21 نفر را می توانند در برگ رأي بنویسند.

2) هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري اصفهان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي

اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأي ، آماده دریافت

شکایات انتخاباتی می باشد .

3) شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی، مشخصات

شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را

داشته باشد.

فضل ا...کفیل

فرماندار شهرستان اصفهان